Thư viện

Bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B ngày 04.03.2012

 -Bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B ngày 04.03.2012

– Lm. Lê Quang Uy CSsR ( lễ xa quê tại Giáo xứ ĐMHCG, DCCT Sài Gòn) Tiếp tục đọc