Thư viện

Video (Giáo Lý Dự Tòng) – Bài 9:

 

Đất hứa – Vua Đavít – Lưu đày – Hướng về Chúa Cứu Thế

 

 

 

Tiếp tục đọc